តម្លៃទៅតាមម៉ាករបស់សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

សេវាកម្មរបស់ ECOTRADE GROUP

Ecotrade គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានទទួលសិទ្ធិនាំមុខគេក្នុងការទិញសំបុកឃ្មុំ(សុីមាុំង)រថយន្ត។ ក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង15 ឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏ធំមួយដោយក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតជាកាតាឡុក មានរាយមុខទំនិញច្រើនជាង 20000 មុខនិងបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាមួយនឹងកាតាឡុកនេះយើងបានអាប់ឌែតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រមុលទិញដែលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ ពួកយើងនឹងចុះទៅដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសំបុកឃ្មុំ(សុីមាំង)រថយន្តដែលលែងត្រូវការនោះ។ នេះជាការធានាថាដំណើរការទិញមានលក្ខណៈតម្លាភាព ស្មោះត្រង់ និងត្រឹមត្រូវ។ អាចទំនាក់ទំនងមកពួកយើង 24/7 យើងទទួលទិញគ្រប់បរិមាណទាំងអស់។ តម្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនខណះពេលដែលអតិថិជនយល់ស្របជាមួយតម្លៃ យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំការប្រមូលទំនិញ។ យើងខ្ញុំធានាថានឹងទូទាត់សាច់ប្រាក់ពេញលេញនិង ឆាប់រហ័សបំផុតទៅតាមតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានសមត្ថភាព រួសរាយរាក់ទាក់ និងស្មោះត្រង់បំផុត ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងល្អជូនអតិថិជន។

ព័ត៌មានថ្មីៗ