តារាងតម្លៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចចាស់ៗ

(Electronic Scrap)

CPU Chips with Goldcap សេរ៉ាមិច with gold Contacts and pins

CPU Chips with Goldcap

សេរ៉ាមិច

with gold Contacts and pins

3$/គ្រាប់

Slot Processors Gold Contacts

Slot Processors

Gold Contacts

16.5$/KG

CPU Chips ប្លាស្ទិច នៅលើ Fiber support ពណ៏ខៀវ រឺពណ៏ត្នោត Gold Contact 1គ្រាប់=9ក្រាម; 111គ្រាប់ក្នុងមួយគីឡូ

CPU Chips ប្លាស្ទិច

នៅលើ Fiber support ពណ៏ខៀវ រឺពណ៏ត្នោត

Gold Contact

1គ្រាប់=9ក្រាម; 111គ្រាប់ក្នុងមួយគីឡូ

   6$/KG

CPU Chips សេរ៉ាមិច លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts 1គ្រាប់=21.5ក្រាម; 46/47 គ្រាប់ក្នុងមួយគីឡូ

CPU Chips សេរ៉ាមិច

លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts

1គ្រាប់=21.5ក្រាម; 46/47 គ្រាប់ក្នុងមួយគីឡូ

0.5$/គ្រាប់

CPU Chips សេរ៉ាមិច លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts

CPU Chips សេរ៉ាមិច

លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts

0.5$/គ្រាប់

CPU Chips ប្លាស្ទិច នៅលើ Fiber support ពណ៏ខ្មៅ Gold Contacts

CPU Chips ប្លាស្ទិច

នៅលើ Fiber support ពណ៏ខ្មៅ

Gold Contacts

0.5$/គ្រាប់

CPU Chips សេរ៉ាមិច លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts

CPU Chips សេរ៉ាមិច

លោហៈធាតុនៅលើ Gold Contacts

3$/គ្រាប់

              

  Memory Ram 16.5$/KG

MotherBoard Old 2 Chips

MotherBoard - Old (2 Chips)

 

Connectors ធំទូលាយជាប់ជាមួយ Gold Contacts

ដោះបន្ទះលោហៈចេញ​

ភាគច្រើនផលិតមុនឆ្នាំ 2000

5.5$/KG

MotherBoard Old 2 Chips

      MotherBoard - Old ( 2 Chips)

Connectors ធំទូលាយជាប់ជាមួយ Gold Contacts

នៅបន្ទះលោហៈ

ភាគច្រើនផលិតមុនឆ្នាំ 2000

5$/KG

MotherBoard New 1 Chips

    MotherBoard - New ( 1 Chips)

Connectors តូចចង្អៀតជាប់ជាមួយ Gold Contact

ដោះបន្ទះលោហៈចេញ

ភាគច្រើនផលិតក្រោយឆ្នាំ 2000

3.5$/KG

MotherBoard New 1 Chips

      MotherBoard - New ( 1 Chips)

Connectors តូចចង្អៀតជាប់ជាមួយ Gold Contact

នៅបន្ទះលោហៈ

ភាគច្រើនផលិតក្រោយឆ្នាំ 2000

3$/KG

MotherBoard Multi socket

MotherBoard - Multi socket

Mainboards ចេញពី Servers

រន្ធផ្ទុក CPU ធំពីរ (ពេលខ្លះមានបួន)

5.5$/KG

MotherBoard Laptop

MotherBoard - Laptop

Mainboards ចេញពី Laptop

7$/KG

Finger card

Finger Card

ចេញពីកុំព្យូទ័រមានបន្ទះមាសស្តើងនៅជាប់ Card

គ្មានបន្ទះលោហៈ

6$/KG

finger card

Finger Card

ចេញពីកុំព្យូទ័រមានបន្ទះមាសស្តើងនៅជាប់ Card

មានបន្ទះលោហៈនៅចំហៀង Card

 

5.5$/KG

finger card

Finger Card

ចេញពីកុំព្យូទ័រមានបន្ទះមាសស្តើងនៅជាប់ Card

មានបន្ទះលោហៈនៅចំហៀងនិងខាងលើ Card

 

3$KG

hard drive disk boards

      Hard Drive Disk Boards

បន្ទះ Board ចេញពី Hard Drive Disk

 

10$/KG

Phone board

Phone Board (បន្ទះ Board ទូរស័ព្ទ)

16.5$/KG

ទូរស័ព្ទទាំងមូល ដោះថ្មចេញ

ទូរស័ព្ទទាំងមូល (ដោះថ្មចេញ)

4$/KG

 

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ ចម្ងល់ផ្សេងៗអំពី តម្លៃ ឬ ដំណើរការទិញ តាមរយ.