ការទូរទាត់រហ័ស គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអ្នកត្រូវចុះកិច្ចសន្យាទូរទាត់ប្រាក់សម្រាប់មាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃដែលបានទាញយកមកវិញពីសំបុកស៊ីម៊ាំងរបស់អ្នកដែលកំណត់ចំនួនបានពីខ្លួនវាផ្ទាល់ឆ្លងកាត់ការធ្វើសំណាករួចនៅនឹងកន្លែង។

Ecotrade ផ្តល់ជូនការទូរទាត់រហ័សដោយផ្តល់នូវការទូរទាត់ប្រាក់ផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការវាស់ស្ទង់នៅនឹងកន្លែងដើម្បីកំណត់មាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃដែលមាននៅក្នុងសំណល់សំបុកស៊ីម៊ាំងរបស់អ្នក ហើយការទូរទាត់ពេញលេញនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះមានល្បឿនលឿនជាង ការចម្រាញ់ និងសមស្របសម្រាប់មួយលើកពី ១០០ គ.ក្រ ទៅ ៥០០ គ.ក្រ (ឧ៖ ៨០ ទៅ ៤៥០ សំបុកស៊ីម៊ាំង)។

fast settlement process

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញយើងបានបំពាក់ឧបករណ៍យ៉ាងពេញលេញដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការធ្វើសំណាកណាមួយសម្រាប់សំណល់សំបុកស៊ីម៊ាំង។ ដំណើរការធ្វើសំណាករបស់យើងគឺមានភាពច្បាស់លាស់ មានការវាស់វែង មានតម្លាភាព ជាលាយលក្ខណ៍អក្ស។

សេវាកម្ម “ទូរទាត់រហ័ស” អាចធ្វើបានទាំងបរិមាណតូចនិងធំ។ យើងមានជាប្រព័ន្ធធ្វើសំណាកនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់បរិមាណ តិច/មធ្យម អនុញ្ញាត្តិអោយដំណើរការរហ័សនិងអនុវត្តការធ្វើសំណាកជាលំដាប់ ប្រព័ន្ធធ្វើសំណាកបរិមាណធំរបស់យើងបង្ហាញពីដំណើរការនិងការញែកវត្ថុធាតុដើមចេញពីសំបុកស៊ីម៊ាំងជាមួយប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរ ល្បឿនលឿនជាង និងចំណាយតិចជាងប្រព័ន្ធធ្វើសំណាកធម្មតា។ 

បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងក៏អាចផ្តល់ជូនអតិជនដែលមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងការធ្វើសំណាកសំបុកស៊ីម៊ាំងដោយខ្លួនឯងផងដែរ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងទំនុកចិត្តពែញលេញថាលទ្ធផលរបស់យើងពិតជាអាចទុកចិត្តបាន។

មានសេវាកម្មចាប់ពី ១០០ ទៅ ៥០០ គីឡូក្រាម

  • ការវិភាគម៉ាស៊ីន XRF Spectrometer
  • ចេញលទ្ធផលនិងការគណនាជាឯកសារ
  • ពេលវេលាដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព & ទូរទាត់ប្រាក់រហ័ស
  • បច្ចេកវិទ្យាមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើប
  • អាចបង់ជាដំណាក់កាល

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនក្នុងការស្នើស៉ំនៅទីនេះ