អាជីពការងារនៅ Ecotrade

ពួកយើងតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ជជែកជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត មានភាពបត់បែនខ្ពស់ និង អាចទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧកាសការងារនៅ Ecotrade អ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។