រកមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុកស៊ីម៊ាំងអនឡាញរបស់យើងតាមម៉ាករថយន្តផ្អែកទៅតាមតម្លៃ XRF។ យើងមានគម្រូសំណាកសំបុកស៊ីម៊ាំងជាង ២០,000 កូដដែលបានធ្វើតេស្តរួមបញ្ចូលជាមួយលេខកូដនិងរូបភាពរបស់ពួកវា។ គ្រាន់តែវាយលេខកូដនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ឬ រកមើលតាមម៉ាកផលិត។