សមត្ថភាពស្នូលរបស់ Ecotrade គឺការទាញយកមកវិញនូវលោហៈធាតុមានតម្លៃពីសំបុកស៊ីម៊ាំងដែលប្រើប្រាស់រួច។ ជាមួយឧបករណ៍នេះអ្នកនឹងអាចកំណត់តម្លៃនៃលទ្ធផលដែលទទួលបានមកវិញពីសំបុកស៊ីម៊ាំងដ៏ច្រើនរបស់អ្នក។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ វានឹងជួយអ្នកក្នុងការប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌថ្លៃចម្រាញ់ពីក្រុមហ៊ុនរំលាយឬចម្រាញ់សំបុកស៊ីម៊ាំងរថយន្តផ្សេងៗ។

អាត្រានៃលោហៈធាតុមានតម្លៃ

លោហៈធាតុ PT PD RH
Price in $ / ozt
Price in $ / lb 14,889.58 14,597.92 63,802.08

បរិមាណនិងលទ្ធផលស្តង់ដារបស់អ្នក

ទម្ងន់
មាតិកាប្លាទីន ppm
មាតិកាប៉ាឡាដ្យូម ppm
មាតិការ៉ូដ្យូម ppm
សំណើមជាមធ្យម %

 

លក្ខខ័ណ្ឌ
រូបិយប័ណ្ណ:
ថ្លៃដឹកជញ្ជូន $
សេវា ក្នុង​ lb នៃម៉ូណូលីត $
អត្រាត្រឡប់ ប្លាទីន %
ការកាត់បន្ថយអប្បបរមា ប្លាទីន g/t
អត្រាត្រឡប់ Palladium %
ការកាត់បន្ថយអប្បបរមា Palladium g/t
អត្រាត្រឡប់ Rhodium %
ការកាត់បន្ថយអប្បបរមា Rhodium g/t
តម្លៃនៃការចម្រាញ់ ក្នុង​ lb ប្លាទីន $
តម្លៃនៃការចម្រាញ់ ក្នុង​ lb Palladium $
តម្លៃនៃការចម្រាញ់ ក្នុង​ lb Rhodium $
ថ្លៃដឹកជញ្ជូន (ក្នុងមួយលើក) $
ការទូរទាត់ days
%
តម្លៃវត្ថុធាតុដើមសរុប
តម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើម ក្នុង​ lb
ថ្លៃដំណើរការសរុប
+ លោហៈធាតុដែលបាត់បង់ (ខុសគ្នាទៅ 100% RR)
+ ថ្លៃឈ្នួល
តម្លៃសរុប
តម្លៃ ក្នុង​ lb នៃម៉ូណូលីត
បរិមាណត្រឡប់សរុប
ត្រឡប់ ក្នុង​ lb នៃម៉ូណូលីត