ទីតាំង

ECOTRADE GROUP (MALAYSIA) SDN. BHD.

No.12 Jalan Ch Light Industries 2A, Pekan Pajam
71700 Pajam, Negeri Sembilan, Malaysia
REG NO : 201001031668 (915591-P)
Tax No : C2163281404

អុីមែល
[email protected]
លេខទូរស័ព្ទ
+13027246975
WHATSAPP ID
+13472043387

បែបបទក្នុងការទាក់ទង

ទាក់ទង់មកយើងដោយសេរីសម្រាប់ការផ្តល់មតិ ជំនួយ ឬចង់ដឹងតម្លៃដោយផ្ទាល់
ឯកសារភ្ជាប់

កន្លែងប្រមូលទិញ