លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
2 August 2021 $1,023 $2,608 $16,100
30 July 2021 $1,010 $2,580 $16,000
29 July 2021 $1,028 $2,583 $15,900
28 July 2021 $1,010 $2,525 $15,900
27 July 2021 $1,023 $2,546 $15,900
26 July 2021 $1,026 $2,606 $15,900
23 July 2021 $1,032 $2,642 $15,900
22 July 2021 $1,043 $2,593 $16,100
21 July 2021 $1,033 $2,579 $16,200
20 July 2021 $1,022 $2,497 $16,000

Precious Metals Rates history