លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
23 July 2021 $1,032 $2,642 $15,900
22 July 2021 $1,043 $2,593 $16,100
21 July 2021 $1,033 $2,579 $16,200
20 July 2021 $1,022 $2,497 $16,000
19 July 2021 $1,049 $2,523 $16,100
16 July 2021 $1,089 $2,620 $16,700
15 July 2021 $1,094 $2,705 $17,000
14 July 2021 $1,090 $2,752 $16,700
13 July 2021 $1,071 $2,756 $16,600
12 July 2021 $1,068 $2,732 $15,500

Precious Metals Rates history