លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
3 March 2021 $1.180 $2.300 $26.150
2 March 2021 $1.160 $2.272 $26.000
1 March 2021 $1.182 $2.279 $25.700
26 February 2021 $1.176 $2.282 $25.400
25 February 2021 $1.232 $2.388 $24.300
24 February 2021 $1.216 $2.290 $23.300
23 February 2021 $1.225 $2.320 $22.800
22 February 2021 $1.243 $2.338 $22.300
19 February 2021 $1.261 $2.308 $22.200
18 February 2021 $1.241 $2.350 $21.900

Precious Metals Rates history