លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
14 May 2021 $1,201 $2,748 $24,900
13 May 2021 $1,182 $2,705 $24,900
12 May 2021 $1,209 $2,789 $24,800
11 May 2021 $1,197 $2,776 $24,200
10 May 2021 $1,246 $2,853 $24,200
7 May 2021 $1,214 $2,733 $24,900
6 May 2021 $1,210 $2,790 $25,600
5 May 2021 $1,203 $2,844 $25,800
4 May 2021 $1,225 $2,861 $26,000
3 May 2021 $1,196 $2,848 $26,000

Precious Metals Rates history