តើត្រូវចំនាយពេលប៉ុន្មានសម្រាប់ Ecotrade ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់?


នៅពេលទទួលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកអំពីលទ្ធផល Ecotrade នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការទូរទាត់ដែលជាទូរទៅចំណាយពេលក្នុងចន្លោះ 2 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

លើសពីនេះ យើងផ្តល់ជូន លទ្ធភាពការការពារហានិភ័យ និងការទូរទាត់ជាមុនដែលអាចបត់បែនបាន ដល់អតិថិជនដែលមានរយៈពេលយូរឆ្នាំរបស់យើងតាមរយៈការស្នើសុំ។ នេះគឺមានគោលបំណងក្នុងការផ្តល់ជូននូវជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតនិងការសម្របតាមតម្រូវការជាក់លាក់។