ការបង្កើនប្រាក់ចំណេញអតិបរមាក្នុងការកែច្នៃសំបុកស៊ីម៊ាំងឡើងវិញ៖ ការវាយតម្លៃផ្អែកលើការវិភាគ ធៀបនឹង តារាងតម្លៃកាតាឡុក

POSTED BY PATY MAK

នៅពេលនិយាយអំពីវិធីដ៏សំខាន់នៃការប្រមូលទិញសំបុកស៊ីម៊ាំងចាស់ៗ វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃដែលអ្នកជ្រើសរើសអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ វិធីសាស្រ្តទូទៅចំនួនពីរដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃគឺការកំណត់តម្លៃដោយការវិភាគ និងតម្លៃក្នុងមួយឯកតាទៅតាមតារាងតម្លៃក្នុងកាតាឡុក។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលវិធីសាស្រ្តទាំងពីរនេះ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វារៀងៗខ្លួន។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងយល់ច្បាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាដែលអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនបំផុតទៅតាមកាលៈទេសៈជាក់លាក់របស់អ្នក។

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃការវាយតម្លៃផ្អែកលើការវិភាគ

ការវាយតម្លៃបណ្តុំនៃសំបុកស៊ីម៊ាំងចាស់ៗដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើការវិភាគ ដូចជា សេវាទូទាត់រហ័ស ឬ សេវា ថ្លៃនៃការចម្រាញ់ ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន៖

ធានាការវាយតម្លៃដោយយុត្តិធម៌

Ecotrade Group Catalytic Converter De-canningការវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគលម្អិតនៃលោហៈធាតុមានតម្លៃដែលមាននៅក្នុងបណ្តុំនៃសំបុកស៊ីម៊ាំង។ ការវាយតម្លៃច្បាស់លាស់នេះធានាថាអ្នកទទួលបាននូវតម្លៃដ៏យុត្តិធម៌ និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់បាច់ទំនិញទាំងមូល។

តម្លាភាព និងទំនុកចិត្ត

ការផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការវិភាគត្រូវបានរំពឹងទុកពីអ្នកទិញ ដោយសារតម្លាភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃឡើងវិញ។ នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលទំនុកចិត្តរវាងអតិថិជននិងអ្នកទិញត្រូវបានបង្កើតឡើង។

សក្តានុពលសម្រាប់ការចរចា

ជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃផ្អែកលើការវិភាគ អាចនឹងមានការចរចាជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានកញ្ចប់ទំនិញធំ។ អ្នកតែងតែអាចស្នើសុំ លក្ខខណ្ឌថ្លៃនៃការចម្រាញ់ បន្ថែមពីអ្នកទិញ ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីពួកគេសម្រាប់ការចរចាដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

អត្ថប្រយោជន៍នៃការវាយតម្លៃផ្អែកលើបញ្ជីកាតាឡុក

ការកំណត់តម្លៃសំបុកស៊ីម៊ាំងចាស់ៗរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើតារាងតម្លៃក្នុងកាតាឡុកក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្ថប្រយោជន៍របស់វាផងដែរ៖

រហ័ស និងងាយស្រួល

បញ្ជីតម្លៃក្នុងកាតាឡុកផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តរហ័ស និងងាយស្រួលដើម្បីកំណត់តម្លៃនៃសំបុកស៊ីម៊ាំង។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពេលវេលា ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំណត់អាទិភាពទៅលើល្បឿន។

ការចំណាយតិចតួចបំផុត

អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើតេស្តវិភាគទេ ធ្វើការកំណត់តម្លៃកាតាឡុកជាជម្រើសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ខ្នាតតូច។

ល្អបំផុតសម្រាប់កញ្ចប់ទំនិញតិចៗ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំបុកស៊ីម៊ាំងចំនួនតូច ហើយចង់សន្សំពេលវេលា វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃតាមកាតាឡុកគឺល្អសម្រាប់ការវាយតម្លៃរហ័ស។

 

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើដំណើរការវិភាគត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយរបៀបណា?

ដំណើរការវិភាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំណើរការកញ្ចប់ទំនិញទាំងមូល ការទាញយកតំណាងគំរូសំណាកតូចមួយ និង វិភាគវាសម្រាប់រកមាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃ។ បន្ទាប់មកគំរូសំណាកនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃនៃកញ្ចប់ទំនិញទាំងមូល ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការធ្វើសំណាករបស់ Ecotrade នៅទីនេះ
 

តើការវិភាគតម្លៃសាកសមសម្រាប់កញ្ចប់ទំនិញតូចៗដែរឬទេ?

វាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់បរិមាណទំនិញធំជាងដោយសារតែមានការវិភាគលម្អិតដែលពាក់ព័ន្ធ។ នៅ Ecotrade អ្នកអាចស្នើសុំការវិភាគទំនិញរបស់អ្នកសូម្បីតែមួយដុំៗ សម្រាប់ទំនិញដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីកាតាឡុករបស់យើង ឬសំបុកស៊ីម៊ាំងណាដែលមិនច្បាស់លាស់។
 

តើខ្ញុំអាចជឿជាក់លើលទ្ធផលនៃការវិភាគបានដែរឬទេ?

គ្រឿងបរិក្ខារធ្វើតេស្តដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្តល់នូវលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកវិភាគដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានការទទួលស្គាល់សម្រាប់ការវាយតម្លៃ។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបចំគំរូសំណាកច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលគឺចាំបាច់ដើម្បីធានានូវលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។ នៅ Ecotrade Group យើងប្រើ ការវិភាគ XRF និង ICP ជាវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ។ ដំណើរការធ្វើសំណាករបស់យើងគឺច្បាស់លាស់ មានការថ្លឹងថ្លែង និងចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងពេញលេញ។
 

តើខ្ញុំស្វែងរកបញ្ជីតម្លៃកាតាឡុកដែលអាចទុកចិត្តបានដោយរបៀបណា?

បញ្ជីតម្លៃកាតាឡុកដែលអាចទុកចិត្តបានអាចទទួលបានពីអ្នកទិញលោហៈធាតុ ឬអ្នកកែច្នៃឡើងវិញដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ កម្មវិធី Eco Cat របស់យើង គឺជាបញ្ជីតម្លៃដែលចងក្រងលេខកូដច្រើនជាង 20,000 នៃសំបុកស៊ីម៊ាំង ជាមួយនឹងតម្លៃដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃស្របតាមតម្លៃទីផ្សារ PGM ។
 

តើខ្ញុំអាចចរចារជាមួយអ្នកទិញនៅពេលប្រើតារាងតម្លៃកាតាឡុកបានដែរឬទេ?

ឱកាសនៃការចរចាទំនងជាតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃផ្អែកលើការវិភាគ។
 

តើមានហានិភ័យនៃការបន្ទាបតម្លៃសំបុកស៊ីម៊ាំងនៅក្នុងកាតាឡុកដែរឬទេ?

បាទ/ចាស មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយតម្លៃទាបចំពោះសំបុកស៊ីម៊ាំងដែលមានមាតិកាលោហៈធាតុមានតម្លៃខ្ពស់ជាមួយនឹងបញ្ជីកាតាឡុក។ វាចាំបាច់ក្នុងការពិចារណាចំណុចនេះនៅពេលប្រើប្រាស់តារាងតម្លៃកាតាឡុក។ នៅពេលដែលមានការសង្ស័យ ការវិភាគរហ័សដែលមិនមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាមួយនឹង XRF Analyzer គឺជាវិធីដែលត្រូវធ្វើ។
 

 

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណល់សំបុកស៊ីម៊ាំង ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនប្រាក់ចំណេញ។ ការកំណត់តម្លៃផ្អែកលើការវិភាគផ្តល់នូវភាពជាក់លាក់ និងសក្តានុពលសម្រាប់ការបង្កើនផលត្រឡប់មកវិញលើសំបុកស៊ីម៊ាំងដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ ម៉្យាងវិញទៀត បញ្ជីតម្លៃកាតាឡុកមានភាពរហ័សក្នុងការទទួលបានការប៉ាន់ប្រមាណ ដែលល្អសម្រាប់កញ្ចប់ទំនិញតូចៗ។

ជម្រើសរបស់អ្នកគួរតែអាស្រ័យលើទំហំកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នក ឧបសគ្គនៃពេលវេលា និងសារៈសំខាន់នៃភាពជាក់លាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដោយមិនគិតពីវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកជ្រើសរើស តម្លាភាព ទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់គួរតែនៅតែជាចំណុចសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា ឧស្សាហកម្មសំណល់លោហៈធាតុកំពុងវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ហើយការទទួលបានព័ត៌មានអំពីនិន្នាការទីផ្សារ និងវិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យបន្តនៅក្នុងវិស័យនេះ។ កុំខកខានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយ ធ្វើការជាវ Eco Cat របស់យើង។

មតិ