Land Rover - GJ32-5G267-AD / KAT 156

Land Rover-GJ32-5G267-AD / KAT 156សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-GJ32-5G267-AD / KAT 156សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-GJ32-5G267-AD / KAT 156សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-GJ32-5G267-AD / KAT 156សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-GJ32-5G267-AD / KAT 156សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Land Rover - GJ32-5G267-AD / KAT 156

ម៉ាក Land Rover
ប្រភេទផលិតផល DPF
លេខយោង GJ32-5G267-AD / KAT 156
Years 2015, 2016, 2017
ម៉ូដែលរថយន្ត Land Rover Range Rover Evoque
2.0
Land Rover Discovery Sport
2.0 D
មាតិកា PGM
ចែករំលែក