ចូលមេីលទិន្នន័យសំបុកឃ្មុំរថយន្តអនឡាញរបស់យេីងតាមរយៈម៉ាករថយន្ត។ ផ្អែកទៅតាមតម្លៃ XRF យេីងមានគំរូសំបុកឃ្មុំរថយន្តជាង 20,000 ផ្សេងគ្នា រួមបញ្ចូលទាំងលេខកូដនិងរូបភាពរបស់វា។ គ្រាន់តែវាយលេខកូដនៅត្រង់កន្លែងស្វែងរក ឬរកមេីលតាមក្រុមហ៊ុនផលិត។