Genesis - Hyundai - Kia - 3F71R

Genesis - Hyundai - Kia-3F71Rសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3F71Rសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3F71Rសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Genesis - Hyundai - Kia - 3F71R

ម៉ាក Genesis - Hyundai - Kia
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង 3F71R
Years 2017, 2018, 2019, 2020
ម៉ូដែលរថយន្ត Genesis G90
5.0
មាតិកា PGM
ចែករំលែក