Genesis - Hyundai - Kia - 3F70L

Genesis - Hyundai - Kia-3F70Lសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3F70Lសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3F70Lសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Genesis - Hyundai - Kia - 3F70L

ម៉ាក Genesis - Hyundai - Kia
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង 3F70L
ម៉ូដែលរថយន្ត Genesis G90
5.0
មាតិកា PGM
ចែករំលែក