Audi - BMW - Unknown/None - 103R-000224

Audi - BMW - Unknown/None-103R-000224សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Audi - BMW - Unknown/None-103R-000224សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Audi - BMW - Unknown/None-103R-000224សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Audi - BMW - Unknown/None - 103R-000224

ម៉ាក Audi - BMW - Unknown/None
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង 103R-000224
លម្អិត E24
ម៉ូដែលរថយន្ត Audi A4
B5 - 1.9 TDI
Audi A6
C5 - 2.5 TDI
BMW 3 Series
E90 - 320d
មាតិកា PGM
ចែករំលែក