Ford - Lincoln - F5LC-5212-AA

Ford - Lincoln-F5LC-5212-AAសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Ford - Lincoln-F5LC-5212-AAសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Ford - Lincoln-F5LC-5212-AAសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Ford - Lincoln - F5LC-5212-AA

ម៉ាក Ford - Lincoln
ប្រភេទផលិតផល ផ្សេងទៀត
លេខយោង F5LC-5212-AA
លម្អិត Exhaust / Muffler
Years 1997
ម៉ូដែលរថយន្ត Ford Lincoln
MARK VIII 4.6 4V
ចែករំលែក