តើអ្វីគឺជាវិធីទូរទាត់ប្រាក់?


សម្រាប់ ថ្លៃនៃការចម្រាញ់ វត្ថុធាតុដើម ការទូរទាត់ប្រាក់នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ក្នុងចន្លោះ 2 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទយលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជន។

យើងសូមណែនាំអ្នកឲ្យបញ្ជាក់ជាមួយធនាគាររបស់អ្នកថា គណនីរបស់អ្នកមានលទ្ធភាពទទួលប្រាក់ផ្ទេរជាអន្តរជាតិ។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកមាន  IBAN, SWIFT code និង ឈ្មោះសាខាធនាគារ ត្រឹមត្រូវដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការទូរទាត់ប្រាក់។