តើលោហៈធាតុដែលបានរកឃើញមានភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងដូចម្តេច?

៩៩% សុទ្ធហើយកែច្នៃម្តងអាចប្រើបានច្រើនប្រភេទរួមមានគ្រឿងអលង្ការទូរស័ព្ទចល័តឌីសកុំព្យូទ័រកុំព្យូរទ័រហើយពិតណាស់ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករថ្មី។

ប្រាក់និងមាស