តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលអាចផ្តល់ជូនឲ្យខ្ញុំនូវ លក្ខខណ្ឌនៃការចម្រាញ់ដ៏ល្អបំផុត?


ការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវសម្រាប់ធ្វើការជាមួយអាចនឹងមានច្រើនលើសលុប តើក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលផ្តល់ផលចំនេញត្រឡប់ខ្ពស់បំផុតចំពោះវត្ថុធាតុដើមរបស់អ្នក? តើពេលវេលាដំណើរការមានអ្វីខ្លះ? តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានការទូរទាត់ប្រាក់? ទាំងនេះគ្រាន់តែជាកត្តាមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា។ យើងបានធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះមានភាពសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកដោយធ្វើការបង្កើត ការគណនាថ្លៃនៃការចម្រាញ់ 

ដើម្បីប្រើការគណនាថ្លៃនៃការចម្រាញ់របស់យើង អ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលពត៌មានវត្ថុធាតុដើមរបស់អ្នក (ដូចជា ទម្ងន់ ភាគរយនៃសំណើម និង មាតិកា PGM គិតជា ppm)។ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ វាអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវតម្លៃប៉ាន់ស្មានជាក់ស្តែងសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមរបស់អ្នកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ Ecotrade។ 

លើសពីនេះទៅទៀត ការគណនាថ្លៃនៃការចម្រាញ់នេះអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកអាចធ្វើការប្រៀបធៀប លទ្ធផលត្រឡប់ចុងក្រោយដោយប៉ាន់ស្មានក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ Ecotrade ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលអ្នកស្គាល់។ អ្នកអាចបញ្ចូលអត្រាត្រឡប់មកវិញនៃលោហៈធាតុ ជាមួយនឹងការគិតថ្លៃផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនអាចនឹងអនុវត្ត ហើយដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង “គណនា” អ្នកអាចមើលឃើញអត្រាទទួលបានត្រឡប់មកវិញប៉ាន់ស្មាននៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ។ ធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការប្រៀបធៀបមានភាពងាយស្រួលច្រើន។ 

ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រៀបធៀបដ៏ត្រឹមត្រូវ និង ការត្រួតពិនិត្យដ៏ច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុន អ្នកគួរតែអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការផ្តល់ជូនផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកទទួលបានដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន។