Năng lực cốt lõi của Ecotrade là thu hồi kim loại quý từ các bộ lọc khí thải đã qua sử dụng. Với công cụ này, bạn sẽ có thể xác định giá trị hoàn trả cho chất xúc tác số lượng lớn của bạn. Ngoài ra, điều này sẽ giúp bạn so sánh các thuật ngữ tinh chế thu phí khác nhau từ các nhà máy luyện hoặc nhà máy tinh chế chất xúc tác ô tô khác nhau.

Tỷ giá kim loại quý

Kim loại PT PD RH
Price in $ / ozt
Price in $ / lb 14,918.75 14,700.00 63,802.08

Tiêu chuẩn số lượng và kết quả của bạn

Trọng lượng
Thành phần Platinum (khô) ppm
Thành phần Palladium (khô) ppm
Thành phần Rhodium (khô) ppm
Độ ẩm trung bình %

 

Điều kiện
Tiền tệ:
Phí lô hàng $
Sự xử lý trên mỗi lb nguyên khối $
Tỷ lệ hoàn trả Platinum %
Khoản khấu trừ tối thiểu Platinum g/t
Tỷ lệ hoàn trả Palladium %
Khoản khấu trừ tối thiểu Palladium g/t
Tỷ lệ hoàn trả Rhodium %
Khoản khấu trừ tối thiểu Rhodium g/t
Phí tinh luyện trên mỗi lb Platinum $
Phí tinh luyện trên mỗi lb Palladium $
Phí tinh luyện trên mỗi lb Rhodium $
Phí vận chuyển (mỗi lô) $
Quyết toán days
%
Tổng giá trị của vật liệu
Giá trị của vật liệu trên mỗi lb
Tổng phí xử lý
+Số kim loại tổn thất (chênh lệch đến 100%RR)
+ Phí thuê
Tổng phí
Chi phí trên mỗi lb nguyên khối
Tổng hoàn lại
Trở lại trên mỗi lb nguyên khối