အောက်ပါအတိုင်း Previous Cart ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။

1. Website  ထဲကို Log in ၀င်လိုက်ပါ။

2.  “MY ACCOUNT” ကို သွားပါ။ 

3. “MY PREVIOUS CARTS” ကို click နှိပ်ပါ။