Honda - 7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)

Honda-7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)催化转化器
Honda-7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)催化转化器
Honda-7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)催化转化器
Honda-7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)催化转化器

Honda - 7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)

品牌 Honda
产品类型 陶瓷制品
参考编号 7 Holes + 7 Holes CRV (Middle Sensor)
Years 2001, 2002, 2006
汽车型号 Honda Civic
(Unknown)
1.7
Honda CR-V
(Unknown)
PGM含量
Share