Hino - ME228929

Hino-ME228929Bộ lọc khí thải
Hino-ME228929Bộ lọc khí thải

Hino - ME228929

Hãng Hino
Loại sản phẩm DPF
Tham khảo ME228929
Chi tiết ME 228929 3QE, 14.375" length, 10" diameter.
nội dung PGM
Share