STRATY PODCZAS RECYKLINGU

POSTED BY ALICE

Zawsze będzie istniała rozbieżność między określoną zawartością PGM (Platinum Group Metals - Platyna, Pallad i Rod) w momencie produkcji, a faktyczną ilością odzyskaną po przetworzeniu. Szacuje się, że ta rozbieżność stanowi około 15% ilości i 20% wartości. Wyższa strata pod względem wartości wynika z kosztów związanych z procesami wytapiania i rafinacji związanymi z odzyskiwaniem PGM. Straty te można podzielić na dwie kategorie:

Straty związane z przygotowaniem do przetwarzania

Gdy rynek recyklingu katalizatorów rośnie i staje się coraz lepiej zarządzany, gracze w branży mają do dyspozycji więcej informacji na temat ilości PGM w każdym z wielu tysięcy istniejących katalizatorów. Wiarygodne, kompleksowe katalogi zawierają aktualne informacje zarówno o zawartości metali, jak i cenach opartych o najnowsze dane rynkowe. Większość z tych danych całkowicie opiera się na specyfikacjach producentów katalizatorów. Jednak odstępstwa od tych specyfikacji mogą wystąpić z kilku powodów:

- w zależności od wieku użytkowania katalizatora jak i samochodu może nastąpić fizyczny rozpad materiałów zawartych w katalizatorze;

- czasami podczas któregoś z etapów demontażu, przechowywania i transportu przed przetworzaniem monolit („plaster miodu”) może ulec uszkodzeniu lub złamaniu, co może spowodować straty w ilości materiału;

- jeżeli etap kruszenia i pobierania próbek, nie zostanie właściwie przeprowadzony, może również spowodować straty w materiale.

Z definicji straty te są trudne do oszacowania, a jedynym sposobem na dokładne określenie dokładnej zawartości PGM jest pełna analiza zmiażdżonego materiału monolitycznego przed jego przetworzeniem. Lepiej wyposażeni operatorzy mogą zapewnić wewnętrzną lub zewnętrzną analizę laboratoryjną. Alternatywną opcją są ręczne fluorescencyjne spektrometry rentgenowskie (XRF), które zapewniają dokładne i precyzyjne pomiary zbliżone do standardów laboratoryjnych.

Straty w trakcie przetwarzania

Straty podczas faktycznego przetwarzania można podzielić na dwie kategorie:

- wynikające z technik odzyskiwania metali

- straty finansowe wynikające z opłat za przetwarzanie w hutach i rafineriach

W celu odzyskania PGM ze zużytych katalizatorów stosuje się wiele różnych procesów. Obejmują one techniki hydro-metalurgiczne i pirometalurgiczne, a także inne bardziej innowacyjne metody, takie jak głębokie rozpuszczalniki eutektyczne lub ciecze jonowe. Zazwyczaj jednak proces przetwarzania dużych ilości materiału zawierającego PGM przebiega w dwóch etapach:

Wytapianie: najczęstszą metodą wytapiania zmiażdżonego monolitu jest obróbka pirometalurgiczna, w której stosuje się piece wysokotemperaturowe i procesy takie jak łuk plazmowy, w którym osadzany jest stop wzbogacony w PGM. Niewielka część PGM podczas tego procesu jest tracona w żużlu, niemniej, końcowy wynik zwykle wynosi około 97% dla platyny i palladu, ale jest niski dla rodu - 85%.

Ponadto, w zależności od tego, jaką metodę opłaty uzgodniono z hutą, koszty wytapiania wynoszą do 3,50 USD / kg monolitu lub do 5% wartości wydobytych PGM.

Rafinacja: skuteczność odzyskiwania i oddzielania PGM dochodzi do tego stopnia, że ​​osiąga czystość 99,95% (standard wymagany przez LBMA - Global Authority for Precious Metals) wymaga jednak wysoce zaawansowanych i kosztownych technik rafinacji. Zazwyczaj rafinerie zatrzymują wynegocjowany odsetek odzyskanych PGM w celu pokrycia swoich opłat, co powoduje stratę finansową dla dystrybutora katalizatorów.

Jak wspomniano wcześniej, rafinerie zatrzymują część odzyskanego materiału - około 15% i straty finansowe w wysokości około 20% w porównaniu z objętością i wartością PGM w "nowym" katalizatorze.

Jeszcze jedna myśl powinna nam towarzyszyć przy szacowaniu potencjalnego zysku z dowolnej partii katalizatorów: należy również pamiętać o wahaniach kursów walut. Mogą one poruszać się zaskakująco szybko w górę i w dół, a jeśli chodzi o decyzję o terminie sprzedaży, warto być na bieżąco z kursami walut.

Podsumowując, przy szacownaiu finansowym przyszłej działalności należy pamiętać o tych zmiennych - mogą one mieć znaczący wpływ na rentowność, jeśli nie zostaną wzięte pod uwagę.