Land Rover - K8D2-5H343-AC

Land Rover-K8D2-5H343-ACសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-K8D2-5H343-ACសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-K8D2-5H343-ACសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Land Rover-K8D2-5H343-ACសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Land Rover - K8D2-5H343-AC

ម៉ាក Land Rover
ប្រភេទផលិតផល DPF
លេខយោង K8D2-5H343-AC
លម្អិត KAT241 / K8D2-5H343-A
Years 1999, 2015, 2019
ម៉ូដែលរថយន្ត Land Rover Discovery Sport
(Unknown)
Land Rover Range Rover Evoque
(Unknown)
ចែករំលែក