Genesis - Hyundai - Kia - 3LTB0

Genesis - Hyundai - Kia-3LTB0សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3LTB0សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Genesis - Hyundai - Kia-3LTB0សំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Genesis - Hyundai - Kia - 3LTB0

ម៉ាក Genesis - Hyundai - Kia
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង 3LTB0
Years 2017, 2018, 2019
ម៉ូដែលរថយន្ត Genesis G80
(Unknown)
Hyundai Genesis
3.3L Right - G80 G90
មាតិកា PGM
ចែករំលែក