Ford - Lincoln - 3W1C 5E214 AJ

Ford - Lincoln-3W1C 5E214 AJសំបុកឃ្មុំរថយន្ត
Ford - Lincoln-3W1C 5E214 AJសំបុកឃ្មុំរថយន្ត

Ford - Lincoln - 3W1C 5E214 AJ

ម៉ាក Ford - Lincoln
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង 3W1C 5E214 AJ
លម្អិត M4 089 BOM / 6.5" brick chamber
Years 2003
មាតិកា PGM
ចែករំលែក