Chrysler - Dodge - Jeep - KK4

Chrysler - Dodge - Jeep - KK4

ម៉ាក Chrysler - Dodge - Jeep
ប្រភេទផលិតផល សេរ៉ាមិច
លេខយោង KK4
លម្អិត Domestic Special
ម៉ូដែលរថយន្ត Dodge Nitro
2.8 CRD
Jeep Cherokee
2.8 CRD (KK)
Jeep Liberty
KK 2.8 CRD
មាតិកា PGM
ចែករំលែក