តើឧបករណ៏អុកស៊ីសែនគឺជាអ្វី?

ឧបករណ៏អុកស៊ីសែន (រឺឧបករណ៏ ០២ រឺឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឡាំដាដា) មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នដែលបំពុល។ ឧបករណ៏នេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលនិងផ្ទេរព័ត៌មានម៉ាស៊ីនអំពីការប្រែប្រួលនៃបរិមាណអុកស៊ីសែនដែលមាននៅក្នុងឧស្ម័នផ្សង។ នេះរារាំងយានយន្តពីការគ្រប់គ្រងការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងខ្យល់និងឧស្ម័ននិងជៀសវាងការលើសឬខ្វះឧស្ម័ន។ ឧបករណ៏ O2 ក៏មានផ្លាទីនដែលជាលោហៈដ៏មានតម្លៃដែលទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលផលិតថ្មីៗនេះអាចឈានដល់អត្រានៃការបន្សុតខ្ពស់រហូតដល់ ៩៨% ។

ចំពោះប្រវត្ដិសាស្ដ្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា O2 ដំបូងត្រូវបានគេណែនាំនៅឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅលើរថយន្ត Volvo ២៤០ ។ រថយន្តកាលីហ្វ័រញ៉ាទទួលបានវានៅឆ្នាំ ១៩៨០ នៅពេលដែលច្បាប់នៃការបំភាយឧស្ម័នរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាមទារអោយមានការបំភាយឧស្ម័នទាប។ ច្បាប់នៃការបំភាយឧស្ម័នរបស់សហព័ន្ធបានធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា O2 ចាំបាច់ស្ទើរតែគ្រប់រថយន្តនិងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលដែលត្រូវបានសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨១ ។

ឧបករណ៏អុកស៊ីសែន