តើអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដែលប្រើហើយឬនៅ?

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវប្តូរឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករអ្នកអាចជ្រើសរើសទិញរបស់ដែលប្រើសម្រាប់ទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ - ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករបន្ទាប់ពីលក់នឹងជួយសន្សំប្រាក់អ្នកនៅពេលមើលឃើញដំបូង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែចងចាំថាឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដែលត្រូវបានប្រើរួចហើយទំនងជាងាយនឹងបរាជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះ។ ដូច្នេះនេះអាចបង្កើតថ្លៃបន្ថែមក្នុងការថែទាំ។ បន្ទាប់មកធ្វើការសាកសួរអោយបានស៊ីជម្រៅមុននឹងធ្វើការជ្រើសរើស!

ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដែលប្រើនិងថ្មី