តើអ្នកអាចឆ្លងកាត់កម្មវិធីបំលែងកាតាលីករបានទេ?

ការព្យាយាមប្រើឡានរបស់អ្នកដោយគ្មានឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករមិនត្រឹមតែមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាក៏អាចនឹងបង្កឱ្យមានសារកំហុសនៅលើក្តាររបស់អ្នកផងដែរ។ ទោះបីជាឡានរបស់អ្នកនឹងមានដំណើរការពេញលេញក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានគឺអាចពន្យល់បានហើយអ្នកក៏គួរតែប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកផងដែរព្រោះថាចំហាយផ្សែងពុលអាចចូលដល់ខាងក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក។

បាតឡាន