តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដែលខ្ញុំប្រើមិនមានលោហៈមានតម្លៃ?

អេកូថូលមិនផ្តល់ការទូទាត់សម្រាប់វត្ថុដែលមិនមានលោហៈមានតម្លៃទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាកម្រមានណាស់ដែលឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករមិនមានលោហៈមានតម្លៃ។ នៅពេលមានបញ្ហាបែបនេះពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសំរាមដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានដោយមានការត្រួតពិនិត្យការព្យាបាល។

ตัวอย่างผง