តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលរទេះទំនិញពីមុនរបស់អ្នក?

អ្នកអាចពិនិត្យមើលរទេះទំនិញពិមុនរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រដូចរូបភាពខាងក្រោម:

1. ចូលទៅកាន់ Website ហើយចូលក្នុងប្រព័ន្ធ

2. ចូលទៅក្នុង “គណនីរបស់ខ្ញុំ”

3. បន្ទាប់មកចុច “រទេះទំនិញពីមុនរបស់ខ្ញុំ”