តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមរូបភាពនៃឯកសារយោងដែលយើងមិនមាន?

អ្នកកំពុងស្វែងរកកម្មវិធីបំលែងកាតាលីករហើយអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្មានរូបភាពឬលទ្ធផលទេ?

វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដើម្បីកំណត់តម្លៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

នេះគឺជាគន្លឺះណែនាំអំពីវិធីថតរូបអ្នកបំលែងកាតាលីកររបស់អ្នកនៅមុំខាងស្តាំដើម្បីឱ្យយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។

● រូបភាពនៃរាងកាយទាំងមូលពីខាងលើ

Hyundai-Kia catalytic converter BMW catalytic converter Ford catalytic converter

● រូបភាពលេខកូដ

Hyundai-Kia catalytic converter BMW catalytic converter Ford catalytic converter

យើងសូមណែនាំឱ្យបញ្ជូនរូបភាពទាំងនេះដើម្បីទទួលបានការដកស្រង់ត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍បំលែងកាតាលីកររបស់អ្នកសូមប្រាប់យើងពីឈ្មោះម៉ាកផងដែរ។