លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
18 កក្កដា 2024 $978 $942 $4,275
17 កក្កដា 2024 $991 $938 $4,275
16 កក្កដា 2024 $963 $920 $4,250
15 កក្កដា 2024 $966 $930 $4,250
12 កក្កដា 2024 $969 $943 $4,250
11 កក្កដា 2024 $981 $968 $4,250
10 កក្កដា 2024 $969 $969 $4,250
9 កក្កដា 2024 $973 $978 $4,300
8 កក្កដា 2024 $980 $987 $4,300
5 កក្កដា 2024 $1,002 $995 $4,300

ប្រវត្តិតម្លៃលោហៈធាតុមានតម្លៃ