លោហៈធាតុមានតម្លៃ (តម្លៃគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយ ozt)

កាលបរិច្ឆេទ Platinum Palladium Rhodium
23 September 2022 $848 $2,030 $13,000
22 September 2022 $888 $2,099 $13,000
21 September 2022 $899 $2,099 $13,000
20 September 2022 $899 $2,033 $13,200
19 September 2022 $882 $2,028 $13,200
16 September 2022 $871 $2,014 $13,200
15 September 2022 $890 $2,075 $13,200
14 September 2022 $880 $2,035 $13,200
13 September 2022 $879 $2,062 $13,700
12 September 2022 $877 $2,162 $13,800

Precious Metals Rates history