សេវាកម្មប្រមូលទំនិញ

សម្រាប់ជំនាញជាមួយនឹងបរិមាណជាចំបង (ប្រហែល 8 គ្រាប់), យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាប្រមូលដល់ទីតាំងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទំនិញនៅអាស័យដ្ឋានដែលអ្នកប្រាប់។ ដូច្នេះ, អ្នកអាចចំនេញពេលដើម្បីធ្វើការ ប្រមូលទិញ។

ការទូរទាត់ប្រាក់នឹងធ្វើឡើងនៅពេលទំនិញ្ញត្រូវបានវាយតម្លៃ។ ធ្វើការរកសុីជាមួយ Ecotrade, គឺអ្នកបានជ្រើសរើស ដៃគូមួយដែលមានភាពរឹងមាំនិងប្រសិទ្ធភាព, ដែលតែងតែផ្តល់សេវាយ៉ាងល្អបំផុតទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួន។.

លិខិតរថយន្ត Ecotrade

ទំនាក់ទំនងពួកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬអីុម៉ែល.ដើម្បីរៀបចំការប្រមូលយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងពីចំនួនដែលអ្នកមាន និងទីតាំងជាក់លាក់របស់អ្នក។

Ecotrade សន្សំពេលវេលារបស់អ្នក:

  • ធ្វើការប្រមូលដល់ទីកន្លែង
  • ទូរទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង (ដោយសាច់ប្រាក់)
  • ជាមួយនឹងអនឡាញកាតាឡុកដែលមានជាង 9000 លេខយោង