ទទួលយកការប្រេីប្រាស់កាតាឡុកគ្មានដែនកំណត់

ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្នាំ យេីងផ្តល់អោយអ្នកនូវកាតាឡុកពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវមួយដែលរួមមានសំបុកឃ្មុំរថយន្តច្រេីនជាង 20,000 មុខផ្អែកទៅតាមតម្លៃនៃការធ្វេីតេស្ត XRF ដែលធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំជាមួយនឹងអត្រាលោហៈធាតុមានតម្លៃ (PGM)។

$ 0

Free plan Free service

 • 1 search / day
 • No support
 • -
 • -
 • -
$ 12.90 / 20 credits

Pass 20 Pay as you go

 • 20 searches (20 credits)
 • 10 days PGM rates history
 • 1 registered mobile device
 • -
 • -
$ 21.90 /ខែ
$ 189 /ឆ្នាំ

Gold

 • ការចូលប្រើពេញលេញនិងគ្មានដែនកំណត់
 • ការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ PGM
 • តាមដានមុខទំនិញដែលចូលចិត្ត
 • គណនី 1 / ក្នុងទូរស័ព្ទ
 • សេវាបម្រើអតិថិជន 24/7 ម៉ោង
$ 25.90 /ខែ
$ 259 /ឆ្នាំ

ប្លាទីន

 • មុខងារ មាស ទាំងអស់
 • ការគណនាថ្លៃចម្រាញ់
 • ប្រភេទ PGM ដែលមាន
 • ជម្រើសការកំណត់តម្លៃ
 • សេវាបម្រើអតិថិជនជាអទិភាព 24/7